KategorieRegulamin

I. WARUNKI OGÓLNE

1) Sklep internetowy www.JokerGroup.pl ,  należący do firmy Joker-Herby z siedzibą w Herbach, przy ul. Powstańców śląskich 1 , znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.JokerGroup.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2) Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym JokerGroup.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

3) Do każdego zakupu Klient otrzyma paragon lub Fakturę VAT.

II. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1) Podany przez użytkownika adres e-mail, dane adresowe, jak i telefon wykorzystywane są do realizacji składanych zamówień.

Każde zamówienie od nowego klienta jest weryfikowane telefonicznie, a warunki i czas dostawy określane w rozmowie telefonicznej w ciągu 48h dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

2) Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez JokerGroup.pl na stronach Sklepu Internetowego.

3) W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, JokerGroup.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

4) Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

5) Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

6) Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.                  

7) Czas realizacji zamówienia wynosi zwykle do 1-2 dni roboczych (czas liczony po telefonicznej weryfikacji zamówienia), w innym wypadku klient jest powiadamiany o terminie dostawy.

8) Dokonując zakupów w Sklepie JokerGroup.pl , Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej (e-faktur), o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17. grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010 Nr 249 poz. 1661).

III. WYSYŁKA

1) Wszystkie paczki wysyłane są przesyłką kurierską.

2) Koszty przesyłki podane są w zakładce "Koszt dostawy", dla każdego przedmiotu indywidualnie.

3) W kosztach przesyłki zawiera się koszt opakowania towaru oraz 23% podatku VAT.

4) Sklep "JokerGroup.pl" nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłek z winy Przewoźnika.

5) W przypadku wysyłki pod inny adres niż podany w formularzu rejestracyjnym, prosimy o jak najszybszy kontakt oraz podanie prawidłowego adresu do wysyłki.

6) Paczki wysyłane są codziennie. Maksymalny czas od zaksięgowania należności na Naszym koncie do momentu nadania paczki wynosi 7 dni roboczych.

7) Przy odbiorze paczki Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan oraz zawartość paczki. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub uszkodzeń należy spisać odpowiedni protokół w obecności doręczyciela i skontaktować się z nami.

IV. GWARANCJE I REKLAMACJE

1) Wszystkie Przedmioty sprzedawane przez Sklep "JokerGroup.pl” podlegają gwarancji producenta:

- 36 miesięcy! - dla osób prywatnych,
lub
- 24 miesiące! - dla osób prywatnych,
- 12 miesięcy! - dla firm,

Na terenie całego kraju!

2) Okres gwarancyjny liczony jest od momentu wysyłki.

3) Po otrzymaniu przesyłki, prosimy o jej rozpakowanie i sprawdzenie w obecności kuriera. Tylko wtedy ewentualna reklamacja z tytułu uszkodzeń mechanicznych może zostać uwzględniona (na podstawie spisanego w obecności kuriera protokołu szkody).

4) W przypadku, gdyby zakupiony Przedmiot posiadał wadę, prosimy o kontakt.

5) Po jego nawiązaniu, paczkę należy odesłać na Nasz adres. Nie odbieramy paczek "za pobraniem" wysyłanych na Nasz koszt.

6) W paczce musi znajdować się paragon lub faktura oraz karteczka z:
- Adresem e-mail,
- Danymi osobowymi,
- Opisem wady towaru.

7) W przeciągu 14 dni od odebrania przez Nas przesyłki Klient otrzyma wiadomość o rozpatrzeniu reklamacji.

8) Jeśli reklamacja zostanie uznana, towar zostanie wymieniony na taki sam - wolny od wad, bądź zostaną zwrócone wszelkie poniesione koszta.

9) Użytkownik składający zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.

V. ZWROT TOWARU

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży

1) Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient ma prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2) Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.

3) Do zachowania terminu na odstąpienie wystarczające jest wysłanie do Sprzedawcy na adres korespondencyjny bądź e-mailowy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem 14 dni.

4) Klient może skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe.

5) Jeżeli Klient skorzysta z opcji poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy Sprzedaży za pośrednictwem e-maila bądź innej formy komunikacji elektronicznej, Sprzedawca prześle do Klienta niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na trwałym nośniku (na przykład za pomocą poczty elektronicznej).

6) Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub wrazz tym oświadczeniem, Kupujący dostarcza lub przesyła na adres Sklepu zakupiony towar w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

7) Konsument z tytułu wykonywania swego prawa do odstąpienia od umowy nie ponosi żadnych kosztów, poza bezpośrednimi kosztami odesłania towaru z powrotem do Sklepu.  

8) Jeżeli zwracany przez Kupującego towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedający dokonując zwrotu należności na rzecz Kupującego obniża zwracaną kwotę o łączną kwotę zmniejszenia wartości towaru bądź kosztów poniesionej przez niego naprawy.

9) Zwrot płatności e-Sklep dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem, niezwłocznie.

10) W terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Klientao odstąpieniu od umowy, Sprzedający ma obowiązek zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Powyższe nie dotyczy kosztów odesłania towaru z powrotem do Sklepu.  

11) Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12) Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia przez Sprzedawcę:

        a) rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji przedstawionej przez konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

        b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,

której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

13) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

2) Wszystkie nazwy handlowe i towarów są znakami towarowymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm odnośnych właścicieli i zostały zamieszczone wyłącznie celem identyfikacji.

 

 

--------------------

Telefon: 34 357 42 38
E-mail: kontakt@JokerGroup.pl

Nazwa firmy: Joker-Herby F.H.U.P.

Adres siedziby firmy: ul. Powstańców śląskich 1, 42-284 Herby

Nr wpisu EDG: 3393/08

Numer identyfikacji Podatkowej NIP: 574-100-23-83

REGON: 151943061

Numer konta: Raiffeisen Polbank 77 2340 0009 1240 2400 0000 0327